Có công thức nào xác định mức tiêu hao nhiên liệu?

Tiết kiệm nhiên liệu xin giới thiệu một số công thức thường dùng để độc giả cùng tham khảo

Công thức 1: Qnl = (∑P * Định mức nhiên liệu)/1000

Trong đó:

    P là số Tấn km
    Định mức nhiên liệu tính theo Kg/1000 tấn km và bằng 54Kg/1000 tấn km đối với xe dầu(diesel), bằng 72 Kg/1000 tấn km với xe xăng.

Công thức 2: Qnl = K1 + (q * K2 * λt )/(1000 * ηhk)  +  (ß* K3 * 100)/ Lt

Trong đó:

    Qnl: Lượng tiêu hao nhiên liệu tính bình quân cho 100 km xe chạy
    K1: mức tiêu hao nhiên liệu tính bình quân cho 100 km xe chạy không tải
    K2: Mức tiêu hao nhiên liệu tính bình quân cho 1000 đơn vị vận tải
    K3: Định mức nhiên liệu cho một lần quay trở đầu xe
    q: Sức chứa của phương tiện
    λt: Hệ số lợi dụng ghế xe tĩnh
    ß: Hệ số có khách
    ηhk: Hệ số thay đổi hành khách trên tuyến
    Lt: Cự ly tuyến

Header Color

:

Content Color

: